QUE HI POTS TROBAR A AQUEST BLOGG

Aquest blog pretén eser una eina de suort a l'aula per aque hi trobeu totat la informació que la professora trobi adient per ampliar coneixements i per facilitar-vos un grapat de recursos que eStàn a la Web i que poden facilitar-vos la vostra feina.

A la vegada, esper que poguem ampliar -lo amb les vostres aportacions, ja que la vostra col·laboració en el mateix serà puntuable a l'avaluació.

dimarts, 7 de setembre de 2010

LES TIC APLICADES A L'ENSENYAMENT DE LES LLENGÜES

A "Cuaderno intercultural" han publicat aquest article sobre l'aplicació de les Noves tecnologies de la Comunicació per a l'ensenyament de les llengües, amb una presentació explicativa.Las TIC aplicadas a la enseñanza de idiomas | El blog de Miguel Ángel García Guerra: "- Enviat mitjançant la barra d’eines Google"

dimarts, 6 de juliol de 2010

UNITAT DE TREBALL 9 EL VETLLADOR INFORMAL

Aquestmanual el podeu oferir als familiars cuidadors d els persones que atendreu.
Sovint, les persones cuidadores de persones depenendent són familiars o bé persnes contractades, peò sense cap mena de formació.
El vostre paper com a professionals de suport al vetlador informal és fonamental, especialment en suport emocional i tècnic: no coneixen com s'han de fer les mobilitzacions, desconeixen els recursos per fer més facil la vida a la llar,i tambédesocenixen les característiques psicològiques de les persones a les quals atenen.
Jovos adjunt un quadern guia el·laborat a la Rioja, vos convid a cercar a la xarxa documents similars i adjuntar-los al blog.


UNITAT DE TREBALL 12 RECURSOS DEPENDÈNCIA

Aquí teniu un document per consultar a l'hora d'assessoar a les persones depenents sobre ajudes tècnique per a persones depenents.
Es tracta d'un catàleg editat per a l'Obra Social Caja Madrid, en la que hi podeu trobar des d'ajudes per a la llar, disseny aquitectònic, aparells per la comunicació, etc.

dilluns, 5 de juliol de 2010

CRITERIS D'AVALUACIO

.SISTEMA D’AVALUACIÓ DE LES UNITATS DE TREBALL .

Per poder valorar l'adquisició de coneixements, actituds i procediments, s'han utilitzat els següents instruments:

En el diari de classe es té en compte: (20%)

- La participació activa a l'aula.

- L'assistència a classe.

- L'aportació d'informació

- L'actitud a la classe

- L'actitud cap als companys en els treballs en grup.

Treball sobre el tema (20%)

Elaboració de les activitats proposades 10%

Prova escrita: (50%) Si és tipus test sobre conceptes clau (3 respostes incorrectes o en blanc resta 0,25 punts) 5 punts/10 Cas pràctic. (5 punts/10)

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ.

Al final del trimestre es proposaran activitats de recuperació les matèries o àrees no superades, o per millorar la nota, tipus examen escrit o resolució de casos pràctics en referència al tema pendent.

TABLA CRITERIS D'AVALUACIÓ

dimarts, 29 de juny de 2010

UNITAT DE TREBALL TEORIA DE LA COMUNICACIÓ

Aquesta setmana començarem la Teoria de la Comunicació.
Aquí teniu esl documents amb els que treballarem, i algunes dinàmiques per practicar a l'aula.
Aquest tema està lligat amb els criteris de realització següents:
 • Trasmissió clara de la informació cap als usuaris i familiars,d'acord amb els objectius de la intervenció..
 • Es verifica la comprensió del missatge emès
 • L'observació de l'observat en la intervenció es trasmet de manera adequada a l'equip per realitzar els canvis i avaluacions que pertoquin.
Ja que es tracta d'un tema principalment pràctic, després de treballar la teoria realitzarem dinàmiques i treballs a l'aula per aplicar i assimilar millor el que hem après.
Es valorarà:
 • La comprensió i aprenentatge dels conceptes teòrics.
 • La participació activa en les dinàmiques.
 • L'aplicació dels conceptes apresos a la pràctica.
DOCUMENTS PER TREBALLAR
 1. Teoria de la comunicació
 2. Manual de comunicación para todos
 3. Manual de comunicació de la ONCE
 4. Dinàmicas de resolución de conflictos
 5. Activitat per desenvolupar a l'aula

dilluns, 28 de juny de 2010

COMPETÈNCIES

Aquest mòdul es correspón amb la Unitat de Competència 3:
DESENVOLUPAR INTERVENCIONS D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL A PERSONES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES.

Les realitzacions que es corresponen amb aquest cicle són:
 1. Preparar l'espai i els materials necessaris per ales intervencions psicosocials, facilitant el desenvolupament autònom i la comunicació i la convivència entre els usuaris.
 2. Acompanyar els usuaris en els periodes de temps lliure i en les activitats d'oci programades.
 3. Col·labora em l'animació i en l'animació de la vida diària de la institució, actuant davant de les situacions de conflicte i resolent, en el seu nivell, les incidències elacionals sorgides.
 4. Ajudar l'usuari en la realització de les activitats i dels exercicis de manteniment i d'entrenament psicològic, rehabilitador, ocuapcional, etc., seguint les orientacions dels professionals competents.
 5. Mantenir realcions fluïdes amb els familiars dels usuaris, orientant-los, implicant-los i sensibilitzant-los en la cobertura de les seves necessitats maerials i relacionals.
 6. Ajudar l'usuari en la realització de les gestions necessàries per a la resolució d'assumptes personals i relacionals.
 7. Detectar demandes i necessitats especials provocades per situacions de deteriorament personal o de l'entorn familiar i/o social de l'usuari per a la seva derivació als professionals i als serveis socials competents.

Per a avaluar als alumnes del mòdul 4 es tindrà en compte el compliment dels següents criteris de realització:

 1. La distribució i manteniment de l'espai es realitza tenint en compte:
 • Les directrius i les orientacions prescrites pels professionals
 • Els objectius previstos en el programa d'intervenció.
 • El nombre d'usuaris i les seves característiques específiques.
 • Les activitats programades.
 • L'accessibilitat i la mobilitat autònoma dels usuaris.
 • Les necessitats de comunicació i de convivència del grup d'usuaris.
 • Les normes de seguretat i higiene.

 1. La disposició del mobiliari es realitza amb criteris de funcionalitat i de seguretat , intentan t respectar els gustos decoratius els usuaris.