QUE HI POTS TROBAR A AQUEST BLOGG

Aquest blog pretén eser una eina de suort a l'aula per aque hi trobeu totat la informació que la professora trobi adient per ampliar coneixements i per facilitar-vos un grapat de recursos que eStàn a la Web i que poden facilitar-vos la vostra feina.

A la vegada, esper que poguem ampliar -lo amb les vostres aportacions, ja que la vostra col·laboració en el mateix serà puntuable a l'avaluació.

dimarts, 6 de juliol de 2010

UNITAT DE TREBALL 9 EL VETLLADOR INFORMAL

Aquestmanual el podeu oferir als familiars cuidadors d els persones que atendreu.
Sovint, les persones cuidadores de persones depenendent són familiars o bé persnes contractades, peò sense cap mena de formació.
El vostre paper com a professionals de suport al vetlador informal és fonamental, especialment en suport emocional i tècnic: no coneixen com s'han de fer les mobilitzacions, desconeixen els recursos per fer més facil la vida a la llar,i tambédesocenixen les característiques psicològiques de les persones a les quals atenen.
Jovos adjunt un quadern guia el·laborat a la Rioja, vos convid a cercar a la xarxa documents similars i adjuntar-los al blog.


UNITAT DE TREBALL 12 RECURSOS DEPENDÈNCIA

Aquí teniu un document per consultar a l'hora d'assessoar a les persones depenents sobre ajudes tècnique per a persones depenents.
Es tracta d'un catàleg editat per a l'Obra Social Caja Madrid, en la que hi podeu trobar des d'ajudes per a la llar, disseny aquitectònic, aparells per la comunicació, etc.

dilluns, 5 de juliol de 2010

CRITERIS D'AVALUACIO

.SISTEMA D’AVALUACIÓ DE LES UNITATS DE TREBALL .

Per poder valorar l'adquisició de coneixements, actituds i procediments, s'han utilitzat els següents instruments:

En el diari de classe es té en compte: (20%)

- La participació activa a l'aula.

- L'assistència a classe.

- L'aportació d'informació

- L'actitud a la classe

- L'actitud cap als companys en els treballs en grup.

Treball sobre el tema (20%)

Elaboració de les activitats proposades 10%

Prova escrita: (50%) Si és tipus test sobre conceptes clau (3 respostes incorrectes o en blanc resta 0,25 punts) 5 punts/10 Cas pràctic. (5 punts/10)

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ.

Al final del trimestre es proposaran activitats de recuperació les matèries o àrees no superades, o per millorar la nota, tipus examen escrit o resolució de casos pràctics en referència al tema pendent.

TABLA CRITERIS D'AVALUACIÓ